เกี่ยวกับสมาคมนักศึกษาเก่า

     สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ รองศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ พงษ์วาท อดีตคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล พร้อมคณะกรรมการผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นศิษย์เก่า เมื่อปี พ.ศ.2551 และได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ เป็นองค์กรนิติบุคคล ปี พ.ศ. 2553


ประวัติความเป็นมา


     ในอดีตเคยมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันและกันกับคณะศึกษาศาสตร์ ปัจจุบันได้พัฒนาองค์กรเป็นสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล เป็นนายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการ โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ เพื่อความเป็นปึกแผ่นของสมาชิกศิษย์เก่าและเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี มีปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ และครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำกิจกรรมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ และการมีส่วนร่วมกับสังคมในชุมชน โดยดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ อาศัยอำนาจความในมาตรา 82 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้มีประกาศของนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553


วิดีโอแนะนำ

เพลง มช.รำลึก ขับร้องประสานเสียง โดยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่