รายนามคณะกรรมการสามาคมนักศึกษาเก่า

รายนามคณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการ

รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผอ.วารี ภัทราวณิชย์
ผอ.วารี ภัทราวณิชย์

ผู้บริหารโรงเรียนวารีเชียงใหม่

ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

นายอาคม ตันตระกูล
นายอาคม ตันตระกูล

นายกสมาคม

นายสมพงษ์ ตันศิวรวิทย์
นายสมพงษ์ ตันศิวรวิทย์

อุปนายกสมาคม

นายเจริญ ศิริพัฒนาพันธ์
นายเจริญ ศิริพัฒนาพันธ์

อุปนายกสมาคม

นายพงษ์ธาดา สุภาแสน
นายพงษ์ธาดา สุภาแสน

อุปนายกสมาคม

ม.ล.นิศามณี ผลธัญญา
ม.ล.นิศามณี ผลธัญญา

กรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้

นายเสน่ห์ คำวินิจ
นายเสน่ห์ คำวินิจ

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและรายได้

นางอภิญญา เจตนแสน
นางอภิญญา เจตนแสน

กรรมกาารและฝ่ายเหรัญญิก

นายสุภัทร ชูประดิษฐ์
นายสุภัทร ชูประดิษฐ์

กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายสุนันชัย ออนตะไคร้
นายสุนันชัย ออนตะไคร้

กรรมการและฝ่ายเทคโนโลยี

นายดนุนันท์ คำปัน
นายดนุนันท์ คำปัน

กรรมการและฝ่ายทะเบียน

นางสาวอนงค์ ปันทะโชติ
นางสาวอนงค์ ปันทะโชติ

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจินตนา สุทธสาส์น
นางสาวจินตนา สุทธสาส์น

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ