ผอ.วารี ภัทราวณิชย์

ผอ.วารี ภัทราวณิชย์
ผอ.วารี ภัทราวณิชย์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวารีเชียงใหม่

โทรศัพท์ :
อีเมล :
สาขาวิชา :
ห้องทำงาน :