สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจรจังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2565
โดย : มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 141 คน
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจรจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจร ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ รับฟังกิจกรรมดำเนินงาน และเตรียมการจัดงานฉลองครบรอบ 55 ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก ผอ.สมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน และการประสานงาน จาก รอง ผอ.ชัชวาลย์ ชุ่มวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รอง ผอ.กฤติยา ไชยเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน รักษาการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานที่ประชุม ร่วมด้วย อาจารย์อัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ จากวิทยาลัยชุมชนน่าน อาจารย์พิสิษฐ์ สวนแก้ว ข้าราชการบำนาญ อาจารย์นิวัฒน์ ใจบาล อาจารย์กมลพรรณ สุวรรณหงส์ อาจารย์ศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ อาจารย์ธนวัฒน์ เชียงทอง อาจารย์กนกพร เทพอินทร์ อาจารย์เรวดี หน่อท้าว อาจารย์อุเทน นุแปงถา และอาจารย์สิงหวัฒน์ สารถ้อย จากโรงเรียนสตรีศรีน่าน อาจารย์อภิญญา เจตนเสน กรรมการและเหรัญญิกสมาคม ตัวแทนจากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ คุณอนงค์ ปันทะโชติ เลขานุการสมาคม และเจ้าหน้าที่หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร ตัวแทนคณาจารย์ในฐานะศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ และคณะกรรมการดำเนินงานสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากจัดกิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์สัญจร ณ จังหวัดน่านแล้ว ทางคณะทำงานยังได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ในพื้นที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมี ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อาจารย์ณัฐพล ไพบูลย์สิริวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ คุณครูอรอุมา ไชยชนะ จากโรงเรียนลองวิทยา และคุณครูอมรรัตน์ เฮงษฎีกุล จากโรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ ได้มาร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งยินดีที่จะประสานงานกับนักศึกษาเก่าท่านอื่นๆ เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของทางสมาคม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางคณะศึกษาศาสตร์และสนับสนุนนักศึกษารุ่นปัจจุบัน นอกจากนี้นักศึกษาเก่าในพื้นที่อำเภอลองยังได้นำคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลประวัติศาสตร์ของอำเภอลองจาก คุณเชษฐา สุวรรณสา เจ้าของร้านกาแฟแห่ระเบิด และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ได้แก่ สถานีรถไฟบ้านปิน อำเภอลองอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ ความรักความอบอุ่นของพี่น้องศึกษาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี การประชุมสมาคมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์สัญจร ณ จังหวัดน่าน รวมถึงการพบปะนักศึกษาเก่าที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี ซึ่งจะนำไปสู่การจัดตั้งชมรมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์จังหวัดน่าน และการติดต่อสื่อสารเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างนักศึกษาเก่ากับทางสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเตรียมดำเนินการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสานสัมพันธ์และส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาเก่า ตลอดจนการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมของนักศึกษารุ่นปัจจุบัน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชมรมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์จังหวัดน่านกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป