สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจรจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 สิงหาคม 2565
โดย : มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 496 คน
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจรจังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์สัญจร ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ พบปะศิษย์เก่า ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินงานของสมาคม รับฟังแนวทางการจัดตั้งชมรมนักศึกษาเก่าจังหวัดเชียงราย และเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี ในปีพ.ศ. 2566 กิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์สัญจรครั้งนี้ดำเนินการโดยท่านอาจารย์สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ได้แก่ อาจารย์จันทร์ศรี เมืองแก้ว อาจารย์จินตนา สุทธสาส์น ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการสมาคม คุณอนงค์ ปันทะโชติ เลขานุการสมาคม และคุณดนุนันท์ คำปัน บุคลากรประจำหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ การดำเนินกิจกรรมโครงการครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ในการประสานงานและการเตรียมงานประชุมสัญจรจาก อาจารย์กัลยา ยงยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

การประชุมสมาคมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์สัญจรครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านดร.สมบูรณ์   ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้ใช้สถานที่ห้องประชุมพวงทอง ในการดำเนินการประชุมสัญจร โดยมีท่านรองปริญญา ณ วันจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นประธานที่ประชุม ร่วมด้วยศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ดังนี้นางเพ็ญศรี เตชนันท์     ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางพิมพา ตามี่ สาขาวิชาประถมศึกษา และนางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา นางกัลยา ยงยศ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน และนายบูรชาติ ศิริเป็ง สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย เขต 1 นายธนวัฒน์ อรรถชัยพานิช ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบล    ดอยฮาง สาขาวิชาพลศึกษา นางพัชรินทร์ ปิจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นขาม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายสมจิตร ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ปริญญาตรีสาขาวิชาอุตสาหกรรม ปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นายสุกรี เทพชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน นางพัฒนาพร  ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กรณ์  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ว่าที่ร้อยตรีจารึก สมประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าก๊อ ปริญญาตรีสาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคึก ปริญญาตรีสาขาวิชากิจกรรมบำบัด ปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวพรสวรรค์ ทวีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงกลาง ปริญญาตรีวิจิตรศิลป์ ปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา น.ส.ศิริวรรณ อรุณปรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายปรารภ สุทรินทร์ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง ปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นางเพ็ญแข พรมรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านดอน สาขาวิชาภาษาไทย พร้อมทั้งศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกอบด้วยดร.พูนชัย ยาวิราช จากสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายอนันต์ รูปงาม ปริญญาตรีสาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาโทสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และนายอนุชิต วัฒนาพร ปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาโทสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

กิจกรรมการพบปะครั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1   นายปริญญา ณ วันจันทร์ ได้กล่าวต้อนรับ และพบปะกับคณะกรรมการสมาคม และนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ โดยท่านศน.กัลยา ยงยศ ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการในส่วนแรก ต่อจากนั้นท่านอุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์ อาจารย์สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสัญจร และการจัดตั้งชมรมนักศึกษาเก่าจังหวัดเชียงราย อาจารย์จินตนา สุทธสาส์น ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการสมาคม ลำดับต่อมานายกสมาคมนักศึกษาเก่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข ได้กล่าวทักทายนักศึกษาเก่าจังหวัดเชียงรายผ่านคลิปวีดิทัศน์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่าและคณะศึกษาศาสตร์ ตัวแทนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมประชุมแนะนำตนเอง อาจารย์จินตนา      สุทธสาส์น ได้กล่าวเกริ่นนำถึงกิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคม คุณดนุนันท์ คำปัน กรรมการสมาคม และบุคลากรประจำหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ นำเสนอ Presentation ผลการดำเนินงานของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ ในปี 2560 – 2564 หลังจากนั้นตัวแทนศิษย์เก่าสะท้อนแนวคิดในการดำเนินงานของ สมาคม และแนวทางการจัดตั้งชมรมนักศึกษาเก่าจังหวัดเชียงราย อาจารย์สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ อุปนายกสมาคม ได้กล่าวถึงการร่วมระดมทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ในปีพ.ศ. 2566 และร่วมกันประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมในครั้งนี้ให้แก่ศิษย์เก่าท่านอื่นๆ ทราบ รวมถึงการคาดหวังความสำเร็จในการจัดตั้งชมรมนักศึกษาเก่าจังหวัดเชียงรายในสิ้นปีนี้ซึ่งทางสมาคมจะมาร่วมวางแผน สะท้อนความคิดเห็นกันในโอกาสต่อไป พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณศิษย์เก่าที่มาร่วมประชุมพบปะ และประสานงานในการดำเนินงานในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดียิ่ง อาจารย์จันทร์ศรี เมืองแก้ว  

ผู้ช่วยเลขานุการสมาคม และคุณอนงค์ ปันทะโชติ เลขานุการสมาคม ร่วมกันประเมินกิจกรรมประชุมสมาคมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์สัญจร จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการประเมินพบว่า มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ระดับมากที่สุด ร้อยละ 50 ระดับมาก ร้อยละ 34.09 ระดับปานกลาง 15.91 มีความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวก ระดับมากที่สุด ร้อยละ 70.45 ระดับมาก ร้อยละ 29.55 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 90.00 ระดับมาก ร้อยละ 10.00  สิ่งที่พึงพอใจอื่น ๆ มีดังนี้ ทำให้ศิษย์เก่าได้พบปะ ได้มีส่วนร่วมในฐานะศิษย์เก่า มีบรรยากาศเป็นกันเอง มีความประทับใจทุกกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีสู่อนาคตที่ยั่งยืน และชื่นชมคณะทำงานของสมาคม ที่มีความเข้มแข็งมาก  ข้อเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป มีดังนี้ ควรประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบอย่างทั่วถึง มีผู้ประสานงานหลักในแต่ละพื้นที่เพื่อการประสานงาน ควรสร้างเพจสมาคม ควรสร้างกลุ่มไลน์กลาง/จังหวัด และควรมีการพบปะสมาชิกอย่างต่อเนื่อง  โดยการดำเนินการประชุมสัญจร ครั้งนี้ อาจารย์จินตนา สุทธสาส์น ผู้ช่วยเลขานุการสมาคม เป็นพิธีกรการประชุม

ผลการดำเนินการประชุมสมาคมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์สัญจร ณ จังหวัดเชียงราย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งทั้งจากเขตพื้นที่ และพี่น้องศิษย์เก่าทุกท่าน โดยท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ท่านรองปริญญา ณ วันจันทร์ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงกิจกรรมการพบปะที่สะท้อนความรักความผูกพันของศิษย์เก่าซึ่งจังหวัดเชียงรายมีศิษย์เก่าหลายท่าน แต่ยังไม่มีการเชื่อมต่อเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ยินดีและพร้อมร่วมกิจกรรมทางการศึกษากับคณะศึกษาศาสตร์ ขณะเดียวกันศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์จังหวัดเชียงรายก็ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของสมาคม งานเฉลิมฉลองคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสวาระครบรอบ 55 ปี ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2566  โดยกล่าวชื่นชมทีมงานคณะกรรมการสมาคมศึกษาศาสตร์ตั้งแต่นายกสมาคม อุปนายก และกรรมการทุกท่านในการทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคม และขอบคุณที่มาพบปะพี่น้องศิษย์เก่าจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ พร้อมยินดีให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมของสมาคม และคณะศึกษาศาสตร์ ส่วนกิจกรรมการจัดตั้งชมรมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์จังหวัดเชียงราย ศิษย์เก่าได้ร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดตั้งชมรมไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความสำเร็จและเกิดความเข้มแข็ง โดยขอให้เขตพื้นที่เป็นหลักในการสำรวจฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่จบในระดับปริญญาตรี โท กับกลุ่มงานบุคคลของเขตพื้นที่ ไว้เป็นเบื้องต้นจากนั้นค่อยกระจายข้อมูลประสานงานผ่านกลุ่มไลน์ เพื่อจัดตั้งทีมงาน สร้างเครือข่าย และรวมเครือข่ายเพื่อพบปะหาแนวทางที่เข้มแข็งในการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ จังหวัดเชียงราย ดำเนินการเลือกประธานชมรม และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่ปรึกษาพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป

การประชุมสมาคมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์สัญจร ณ จังหวัดเชียงรายครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งสะท้อนได้จากความร่วมมือที่เข้มแข็งและอบอุ่นของพี่น้องศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ ข้อคิดและแนวทาง  ที่ชัดเจนปฏิบัติได้จริงในการจัดตั้งชมรมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์จังหวัดเชียงราย การร่วมงานเฉลิมฉลองคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ในปีพ.ศ. 2566 เพื่อสานสัมพันธ์และส่งเสริมขวัญและกำลังใจศิษย์เก่า การระดมทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษานักศึกษารุ่นปัจจุบัน และเผยแพร่เกียรติแห่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อันเป็นการสานต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคมนักศึกษาเก่าและคณะศึกษาศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ก้าวหน้าและส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาให้พร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลกที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างสังคมประเทศให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป