ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช.สมัครเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2566
โดย : มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 663 คน
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช.สมัครเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี พ.ศ.2566

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาเก่าที่จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมรับโล่และเกียรติบัตร โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

          1. เป็นนักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีประวัติส่วนตัวที่ด่างพร้อย
          3. ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
          4. เป็นผู้มีจิตสาธารณะ อุทิศตนให้กับสังคม และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
          5. เป็นผู้ที่ส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

          1. เริ่มรับสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 4 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  หรือ  danunan.k@cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

          2. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ป้ายประกาศของสมาคมฯ และเว็บไซต์สมาคมฯ  https://alumni.edu.cmu.ac.th/    โดยทางสมาคมฯ จะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกอีกทางหนึ่ง  
 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ปี พ.ศ.2566 (pdf.) (download)
2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ปี พ.ศ.2566 (download)
3. ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเก่าดีเด่น ปี พ.ศ.2566 (download)
4. หนังสือ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นฯ ปี พ.ศ.2566 (download)
5. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเสนอนักศึกษาเก่าดีเด่น ปี พ.ศ.2566 (download)