ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กรกฎาคม 2563
โดย : มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 632 คน
ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษา

ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อาจารย์เสน่ห์ คำวินิจ  อาจารย์อมรรัตน์ ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส และ ดร.เกษกานดา คงทวีเลิศ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา จำนวน 45,000 บาท แบ่งเป็น 3 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องศึกษาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี เป็นประธานการรับมอบทุนดังกล่าว นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่  1. นางสาวณิพานันท์ มหาวัง รหัส 610210290 สาขาวิชาเคมี  2. นายวันเฉลิม อินต๊ะขัน รหัส 610210070 สาขาวิชาภาษาไทย  3. นายธรรมนูญ ปิงเมือง รหัส 590210009 สาขาวิชาประถมศึกษา