สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจรจังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 ธันวาคม 2564
โดย : มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 223 คน
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจรจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจร ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ สานสัมพันธ์และให้ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งชมรมนักศึกษาเก่าจังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมครั้งนี้นำทีมโดยท่านอาจารย์สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม อาจารย์อภิญญา เจตนเสน เหรัญญิก  ดร.ศิริราวรรณ นิลวรณ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไซ จังหวัดลำพูน อาจารย์จินตนา สุทธิสาส์น ผู้ช่วยเลขานุการ คุณอนงค์ ปันทะโชติ เลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิระ สมนาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการประสานงานของอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์สุมล สุมังเกษตร ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ซึ่งการพบปะสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีท่านผู้อำนวยการวราภรณ์ ไชยเดช ให้การต้อนรับ ร่วมด้วยอดีตผู้อำนวยการเสริม จันทร์คำ ศิษย์เก่าสาขาวิชาบริหารการศึกษา อดีตศึกษานิเทศก์สมพงษ์ ธานีรัตน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรและการสอน และศึกษานิเทศก์รัชนีวรรณ์ ฉัตรธนไพศาล ศิษย์เก่าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยการร่วมพบปะหารือครั้งนี้ ท่านนายกสมาคมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข ได้ร่วมส่งกำลังใจถึงนักศึกษาเก่าจังหวัดนครสวรรค์ผ่านคลิปวีดิทัศน์ในการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมและคณะศึกษาศาสตร์ โดยเฉพาะกิจกรรมการเฉลิมฉลองคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 55 ปี ในปี 2566 ที่จะถึงนี้ กิจกรรมการพบปะครั้งนี้ อาจารย์สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ อุปนายก ได้กล่าวถึงความเป็นมาและการดำเนินกิจกรรมของสมาคม และ ดร.ศิริราวรรณ นิลวรณ์ ได้นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีของชมรมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นตัวอย่างแนวคิดและให้ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษาเก่า โดยผลการดำเนินกิจกรรมพบปะหารือครั้งนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือและการผนึกกำลังกันระหว่างกลุ่มนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์กับสมาคมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์ ในการร่วมกันจัดตั้งชมรมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ โดยจะมีการจัดทำทำเนียบรุ่นสมาชิกชมรม มีการดำเนินการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น และการประสานงานในการจัดกิจกรรมของชมรมเพื่อสานสัมพันธ์และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจระหว่างน้องพี่ศึกษาศาสตร์ ตลอดจนการระดมทุนการศึกษาเพื่อน้องนักศึกษารุ่นปัจจุบันและงบประมาณเพื่อการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป