สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจรจังหวัดลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564
โดย : มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 486 คน
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจรจังหวัดลำพูน

เมิ่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจรจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ สานสัมพันธ์และรับฟังการดำเนินงานของชมรมนักศึกษาเก่าฯ จังหวัดลำพูน โดยมี ดร.เจตนา เมืองมูล ประธานชมรมฯ (อดีตนายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย) เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินกิจกรรมโดยอาจารย์สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ อุปนายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ  ได้แก่ อาจารย์จันทร์ศรี เมืองแก้ว ดร.ศิริราวรรณ นิลวรณ์ อาจารย์จินตนา สุทธิสาส์น  คุณอนงค์ ปันทะโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิระ สมนาม โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านการประสานงานและการจัดการประชุมครั้งนี้ จาก ดร.ศิริราวรรณ นิลวรณ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไซ จังหวัดลำพูน ด้านสถานที่ห้องประชุม จากท่านสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  

ในการประชุมสัญจร ท่านนายกสมาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข ได้ส่งสารและกำลังใจถึงนักศึกษาเก่าฯ จังหวัดลำพูน ผ่านคลิปวีดิทัศน์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯและคณะศึกษาศาสตร์ โดยเฉพาะกิจกรรมการเฉลิมฉลองคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 55 ปี ในปี 2566

อาจารย์สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ ได้กล่าวสรุปความเป็นมาและกิจกรรมของสมาคมฯ และการจัดทำทำเนียบนักศึกษาเก่า ดร.ศิริราวรรณ นิลวรณ์ กล่าวการดำเนินงานของชมรมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ จังหวัดลำพูน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร กล่าวสรุปความร่วมมือของสมาคมฯ กับ สโมรสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์จินตนา สุทธิสาสน์ กล่าวสรุปการระดมทุนและการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา อาจารย์จันทร์ศรี เมืองแก้ว กล่าวสรุปกิจกรรมทอดผ้าป่าและยอดเงินบริจาค ปี 2559-2564 คุณอนงค์ ปันทะโชติ กล่าวสรุปการจัดตั้งชมรมนักศึกษาเก่าแต่ละจังหวัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิระ สมนาม เป็นพิธีกรในการประชุมสัญจรครั้งนี้